METAL SEKTÖRÜ - Kaynak Operatörü

BELGELENDİRME PROGRAMI

11UY0016-4/Rev.03/ Kaynak Operatörü (Seviye 4)

 

YAYIN TARİHİ                           : 12.07.2011

REVİZYON TARİHİ                    : 21.11.2018    

 

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI 

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

 

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı.

 

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler 

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

Seçmeli Birimler 

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 

11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 14732 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Kaynak Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Teorik Sınavlar:

YETERLİLİK BİRİMİ

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

Başarım Notu (en az)

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

10

1-2 dk

%60

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

10

1-2 dk

%50

11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

10

1-2 dk

%50

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

10

1-2 dk

%50

 

Performans Sınavları:

 

YETERLİLİK BİRİMİ

Başarım Notu 

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

%80

11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

%80

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 

%80

 

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. 

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

S EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 

 a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. 

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterler içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 3 ayı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 14732 Madde 4.1’ e göre muayene edilir. Muayene sonucunda numunenin başarılı olması gerekmektedir.

BAŞVURULARIN ALINMASI 

Başvurular, (İlk Başvuru, Birim Birleştirme, Tekrar Başvuru, Yeni Belge Başvurusu, Yeniden Belgelendirme),  (BTA) BELGELENDİRME BÖLÜMÜ’ nün www.borcelikteknikakademi.com web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir.

 

* Yeni koronavirüs salgın sürecinde,  ofise  ziyaretçi girişi sınırlandırıldığı sürelerde sınav başvuruları mümkün olduğunca online alınmaktadır.

 

Online başvurularda başvuru sahibi, kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru sahibi, bundan sonraki adımları oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresi ile takip eder. 

 

Başvuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, özel ihtiyaçları (okuma yardımı, tercüman vb.) başvuru türü, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, çalışma durumu ve işyeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bölümler ve diğer bölümlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden oluşturulan  F09.06-01 nolu Başvuru Formu’nu imzalar. 

 

Başvuruları Belgelendirme Uzmanı alır ve gerektiğinde adayı başvuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir. Manuel başvurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Başvuru Formları, Başvuru sahibi  tarafından doldurularak  BTA Belgelendirme  Bölümüne teslim edilir, tüm başvurular Belgelendirme Uzmanı tarafından vidco yazılıma girilir.

 

     

 ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

 

 1. Başvuru Formu
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu veya ATM makbuzu

 

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com/belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDİRME BÖLÜMÜ belgelendirilmiş kişiler ile karşılıklı olarak;

 

a) Belgelendirme programının ilgili hükümlerine uyması, 

b) Belgelendirmeye ilişkin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göre olması, 

c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmaması, 

d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; belgelendirme kuruluşu veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmesi, 

e) Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanmaması amacıyla Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalar.

 

BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi  www.borcelikteknikakademi.com adresinde bulunmaktadır.

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

 

Aşağıdaki   belirtilen durumların ortaya çıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar F09.11-02   Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu  Karar Verici tarafından düzenlenerek karara bağlanır.

 

 • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması, 
 • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, 
 • Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, 
 • Marka ve Logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda

 

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

 

Aşağıdaki belirtilen durumların ortaya çıkması halinde F09.11-02   Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu  Karar Verici tarafından düzenlenerek  karara bağlanır.

 

 • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,
 • Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,
 • Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, 
 • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi halinde belge geri çekilmelidir.

 

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02    Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir. 

 

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ


 Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

 

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06.-01 Başvuru Formu” n da birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

 

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini https://borcelik.voc-tester.com/itiraz-sikayet adresinden yapabilirler.

 

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na  http://www.borcelikteknikakademi.com/mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

 

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

 

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir. 

 

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

 

Başa Dön